rent a car logo

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Tanımlar ve Taraflar

SÖZLEŞME :  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi
OTOTAKİP :Ermiş Bilgi İşlem ve Otomotiv Hizmetleri (Batıkent Mah. Çayköy Sk. No:23/15 Tepebaşı / Eskişehir GSM : 0 537 306 91 79)
SİTE : www.ototakip.net  
FİRMA: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, isbu Kullanici sözlesmesin'de belirtilen kosullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kisi
İÇERİK: SİTE’ye kayıt yapılan tüm veriler
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”),  Ermiş Bilgi İşlem ve Otomotiv Hizmetleri. (“OTOTAKİP”) ile www.ototakip.net adresinde yer alan siteye (“SİTE”) kullanıcı (“FİRMA”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, FIRMA tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu SÖZLEŞME, FIRMA tarafından, SİTE üzerinden erişilen  Araç Kiralama Yazılımından faydalanılmasına ve Kullanıcı(FIRMA) tarafından SİTE’ ye yüklenen verilere (“İÇERİK”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. SİTE kapsamında SİTE ’nİn kullanımına ilişkin olarak OTOTAKİP  tarafından FİRMA ’ye sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu SÖZLEŞME’ nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 FIRMA, SİTE’ den faydalanmak için OTOTAKİP  tarafından talep edilen belgeleri bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu SÖZLEŞME’ yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. FIRMA statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler FİRMA tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle SİTE’ye erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından OTOTAKİP  sorumlu değildir.

3.2 FIRMA’ nın SİTE’ ye erişimi, kullanıcı hesabı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından FİRMA sorumlu olacak olup SİTE üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin FİRMA tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk FİRMA’ ya ait olacaktır. FİRMA, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal OTOTAKİP’ e bildirecektir. İlk girişte OTOTAKİP tarafından gönderilen şifre FİRMA tarafından değiştirilir. Şifre unutulmasında  OTOTAKİP tarafından gönderilen yeni şifrenin de aynı şekilde FİRMA tarafından değiştirilmesi gerekir.

3.3 FİRMA, SİTE’ yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu SÖZLEŞME ekleri, yürürlükteki mevzuat ve SİTE’ ye ilişkin olarak SİTE’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. FiRMA, SİTE’ yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. FİRMA bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu SÖZLEŞME ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.4 FİRMA tarafından SİTE’ye yüklenen İÇERİK ve Kişisel Bilgiler FİRMA’ nın mülkiyetinde olup İÇERİK’e ilişkin tüm sorumluluk FİRMA’ ye aittir (Veri Sorumlusu FİRMA ‘ dır). İÇERİK’ e yahut İÇERİK’ in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak OTOTAKİP sorumlu değildir.

3.6 OTOTAKİP  ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İÇERİK ’i diğer hizmet sağlayıcılarla (e-fatura ve benzeri şirketler) paylaşma hakkına sahiptir.

3.7 Bunun dışında FİRMA’ya ve FİRMA tarafından SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler  FİRMA’ nin güvenliği ile  OTOTAKİP’ ın yükümlülüklerini ifa için kullanılabilecektir.

Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. OTOTAKİP, FİRMA’ nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, OTOTAKİP’ in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir.

FİRMA, İÇERİK ve diğer bilgilerin OTOTAKİP  veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.8 FİRMA, Kullanıcı hesabını ve işbu SÖZLEŞME ile SİTE kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.9 FİRMA’ nın işbu SÖZLEŞME ve SİTE kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde OTOTAKİP FİRMA’ nın üyeliğini askıya alma veya SÖZLEŞME’ yi aşağıda fesih maddesinde belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda OTOTAKİP ’ın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının FİRMA’ dan talep hakkı saklıdır.

Madde 4  KVKK Kapsamında Tarafların  Sorumluluğu

4.1. SİTE de yer alan tüm İÇERİK ve Kişisel verilerin sahibi FİRMA dır. Kişisel veriler ve diğer İÇERİK  lerin toplanma yöntemlerini, hukuki sebebleri, kişisel verilerin toplanma amaçlarını, hangi amaçla işleneceğini, hangi kişisel veriler hangi amaçla kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi, amonim hale getirilmesi konularıyla ilgili KARAR VERME YETKİSİ VE YÖNETİMİ FİRMA nın sorumluluğundadır. OTOTAKİP hiç bir şekilde sorumlu ve yetkili değildir. OTOTAKİP SİTE içerisinde verileri ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklamakla yükümlüdür.

4.2 Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında; KVKK nın 10. ve 11. Maddesinde yer aldığı şekilde FIRMA ilgili kişiyi bilgilendirme yapacağını taahhüt eder.

4.3 FIRMA kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu nun 5. 6. ve 8. maddeleri kapsamında hukuka uygun sekilde işler ve aktarılmasını sağlar. Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması Kişisel Verileri Koruma Kanunu nun 5. 6. ve 8. madedeleri kapsamında ilgili kişiden açık rıza alınması gerekiyorsa almayı taahhüt eder.

4.4 Kanunlar kapsamında saklanma süreleri dolan kişisel verilerin ya da kişisel verilerin İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığında, kişisel verilerin silmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi FİRMA yetkisinde ve sorumluluğunda olup OTOTAKİP sorumlu değildir.

4.5 FIRMA ticarari faalitelerini sonlandırması, bu sözlşemenin feshi, SİTE yi kulanma ihtiyacının ortadan kalkması vb gibi durumlarda SİTE içerisinde kendisine ait tüm İÇERİK i ve kişisel bilgileri sileceğini/yok edeceğini taahhüt eder.

4.6. FİRMA KVKK nin 13 maddesinde yer aldığı gibi ilgili kişinin başvurusuna en geç 30 gün içerisinde ücretsiz ve yazlı olarak cevap vereceğini taahhüt eder.

4.7 FİRMA veri güvenliği için SİTE’ ye giriş bilgilerini periyodik zamanlarda değiştirmekle yükümlüdür ve kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmamayı taahhüt eder. Ayrıca giriş bilgilerini  ilgisi ve yetkisi olmayan kişilerle paylaşamaz.

4.8. FİRMA SİTE’ ye giriş yapdığı cihazin ve kullanıdığı  web tarayıcılarının güveliğinden sorumludur. Ayrıca FİRMA yetkilisi SİTE’ den ayrılırken güvenli bir şekilde çıkış yapıp giriş bilgilerinin web tarayıcında kalıp kalmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

4.9 İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, FIRMA bu durumu en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurulununa ve OTOTAKİP’e  bildirmekle yükümlüdür.

Madde 5  Müşteri Yorumları ve Puanlaması Kapsamında Tarafların  Sorumluluğu

Risk yönetim planlaması kapsamında FİRMA nın insiyatifi  ile  ticari alış veriş sonuçlarının değerlendirilmesini yorumlanmasını ve puanlanmasını kapsar. Yapılan yorumlar ve puanlamalar (olumlu ya da olumsuz) SİTE yi kullanan FIRMA  lar tarafından görüntülenebilecek şekilde kayıt altına alınır.
ANCAK ; Doğrudan görüntülenmez. SİTE yi kullanan başka bir araç kiralama firmasından  Araç kiralamak isteyen müşteri kişisel bilgilerini vermesi sonucunda görüntülenebilecektir.

5.1 FIRMA ilgili kişinin açık rızasını almadan yorum yapamayacağını, diğer FIRMA lar ile yapdığı yorumu ve bu yorumla ilgili kişisel bilgileri paylaşılamayacağını bilir. Bu nedenle ilgili kişinin açık rızası alınmamış ise yorum yapmayacağını, diğer iş ortaklarıyla paylaşmayacağını taahhüt eder.

5.2 Ticari alış veris sonrası yorum yapıp yamak FIRMA nın  yetkisinde olup yapdıkları yorumlardan, her türlü hukuki zeminde yorum sahibi sifatiyla sorumludur. OTOTAKİP hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.3 FIRMA asılsız, gerçeği yansıtmayan yorumlar ve değerlendirmeler yapamaz.

5.4 FIRMA ticari alış verişi olmayan müşteri ve diğer kişiler hakkında yorum ve değerlendirme yapamaz.

5.5 FIRMA yorumlarında Küfür, müstehcen sözler ve irkçi ifadeler içeren ifadelerden Yalanci, sahtekar, üçkagitçi, dolandırıcı gibi kışkırtıcı ve tahrik edici bir dil kullanilmamalidir.

5.6 FIRMA Müşterilerisini(İlgili Kişiyi) ticari alış veriş sonrasında yorum yaparak ya da puan vererek değerlendirebilmesi ve diğer araç kiralama firmaları ile paylaşılması için ilgili kişinin bu konuyla ilgili açık rızasını almakla yükümlüdür. OTOTAKİP hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Eğer asılsız gerçeği yansıtmayan ya da kışkırtıcı ve tahrik edici bir yorum ile karşılaştığınızda incelenmesi ve değerlendirilmesi için OTOTAKİP ile iletişime geçilmelidir.

Madde 6. Ödeme Koşulları

6.1 FİRMA SİTE’ den, ancak beyan edilen ücretleri eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

6.3 FİRMA tarafından periyod bitiminden 1 (Bir ) ay öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde FİRMA’ nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

Madde 7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1 SİTE üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat OTOTAKİP’e aittir. İşbu SÖZLEŞME kapsamında FİRMA’ ya, SİTE ‘yi kullanmak üzere  bir kullanım hakkı verilmektedir. SÖZLEŞME ve SİTE’ ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm, SİTE’ye ilişkin hakların ve menfaatlerin FİRMA’ ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz.

7.2 FİRMA, hiçbir şekilde ve nedenle SİTE’ yi  kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde SİTE üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, SİTE’ den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. SİTE’ ye ilişkin tarayıcı ve İÇERİK ‘lerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, OTOTAKİP’ın açık izni olmaksızın SİTE’ ye veya SİTE’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

7.3 FİRMA, herhangi bir şekilde OTOTAKİP’ın ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu SÖZLEŞME, FİRMA tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 FİRMA,  1 (Bir) ay önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu SÖZLEŞME’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebilecektir. Bu durumda SÖZLEŞME süresi için ödenmiş bedelin geri kalanı FİRMA’ye iade edilmez.

8.3 FİRMA’nın SÖZLEŞME şartlarına aykırı davranması halinde OTOTAKİP  aykırılık giderilene kadar FİRMA statüsünü askıya alma hakkına sahiptir. FİRMA’nin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde OTOTAKİP SÖZLEŞME’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.4 SÖZLEŞME’nin feshi ile birlikte FİRMA, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle SİTE’yi kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde FİRMA’ya para iadesi yapılmaz.

8.5 OTOTAKİP, işbu SÖZLEŞME yürürlükte olduğu müddetçe İÇERİK’ i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir.

8.6 İşbu SÖZLEŞME ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

cizgi
cizgi
      Ototakip.net'deki yer alan bilgilerin tüm içeriği, bilgilerin doğruluğu, bilgilerin güncellenmesi yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcı / firmaya aittir.Ototakip.net'te yer alan içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlış, eksik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Ototakip.net hiçbir şekilde sorumlu değildir.
KULLANIM SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK POLİTİKAMIZ