Site Kullanım
Koşulları ve Sözleşmeleri

(KVKK) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni

ototakip.net (Ermiş Bilgi İşlem ve Otomotiv Hizmetleri) (Uluönder Mah. Gülendam Sk. No:10/17 Tepebaşı / Eskişehir GSM : 0 537 306 91 79) olarak , müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı (KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Firmamız nezdindeki kişisel verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Sizlerle iletişime geçebilmek, ürün ve hizmetlere yönelik başvuru ve satış süreçlerinin değerlendirilmesi yönetilmesi, satış ve hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin yapılması,  satış sonrası destek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,  ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili pazarlama ve tanıtım faaliyetleri(Hizmetten bağımsız acık rıza almak koşulu ile), müşteri memnuniyet çalışması, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, müşteri ilişkileri ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması gibi süreçlerde verileriniz KVKK da öngörülen ilkeler doğrulusunda  işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz ticari hayatın gereklilikleri kapsamında aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve mevzuat çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımının yapılması amaçlarıyla yalnızca hizmetin gerektirdiği ölçüde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları kapsamında aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Hukuki, finansal, vergisel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar ile
Sizlere sunulan ürün / hizmet faaliyeti çerçevesinde iş ortakları ve tedarikçiler ile
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
Kurye ve sair taşıma şirketleri ile
Verileriniz sınırlı ölçülü ve bağlantılı olmak kaydıyla KVKK ve diğer kanunların öngördüğü ölçüde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz Firmamızca; internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal ağlar, doğrudan siz müşterimizden yazılı/sözlü şekilde vb gibi yöntemler kullanılarak toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde sayılan hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz ve yine KVKK nin 4. Maddesin de yer alan Genel İlkelere bağlı olarak aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak kişisel bilgilerinizi işliyoruz;

“Ürün / hizmet satış sözleşmenin  kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması”

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”

“ilgili kişinin açık rızasının olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel verilerinizi ölçülü ve sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz.

 Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bize iletebilirsiniz:
1.  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.  Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9.  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Firmamızın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olabildiğinden; kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz ve yasal düzenlemeler ile belirlenen bir sürenin olması halinde Şirketimiz tarafından bu talebiniz yasal sürenin sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecektir.
Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde düzenlenen şartlara uygun olarak bize her zaman iletebilirsiniz.

Firma politikaları ve faaliyetlerindeki değişiklikler sebebiyle belli aralıklarla bu metinde güncelleme yapılması söz konusu olabilecektir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ARAÇ KIRALAMA
Bize Ulaşın
      Ototakip.net'deki yer alan bilgilerin tüm içeriği, bilgilerin doğruluğu, bilgilerin güncellenmesi yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcı / firmaya aittir.Ototakip.net'te yer alan içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlış, eksik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Ototakip.net hiçbir şekilde sorumlu değildir.